Kontakt
Przedszkole Publiczne w Turzy

Czas na przedszkole

 

Informujemy, iż Gmina Rzepiennik Strzyżewski realizuje projekt pn: „CZAS NA PRZEDSZKOLE - zwiększenie liczby miejsc oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli w gminie Rzepiennik Strzyżewski”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego 2014-2020.
Cel główny Projektu to: zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego, wzrost jakości oferty edukacyjnej oraz rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, realizację dodatkowych form nauczania dla 70 dzieci oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w OWP w Turzy i Rzepienniku Biskupim, w okresie 01.01.2020 do 31.12.2021r. Grupę docelową  stanowią dzieci i nauczyciele (OWP w Rzepienniku Biskupim i Turzy. Cel zostanie osiągnięty przez:
-utworzenie 1 nowego oddziału OWP w Rzepienniku Biskupim dla 25 dzieci. Tworzenie miejsc przedszkolnych związane jest deficytem miejsc przedszkolnych w gminie i niskim wskaźnikiem upowszechniania edukacji przedszkolnej.
- zrealizowanie dla grupy 60 dzieci w wieku 2,5-6 lat, dodatkowych zajęć ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie stwierdzonych deficytów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy, w tym dla min. 1 dziecka z niepełnosprawnego.
-zrealizowanie dla 4 nauczycieli programu doskonalenia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli OWP w Rzepienniku Biskupim i Turzy, w tym w zakresie pedagogiki specjalnej, pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Kluczowe rezultaty.
-Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie:25
-Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej- 32
-Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (O/K/M)-4K
-Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami-1
-Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie-50.

Zainteresowane osoby zapraszamy do biura projektu:
Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski 400
33-163 Rzepiennik Strzyżewski
telefon kontaktowy: 14 653 00 24; 14 653 10 88
adres e-mail:
przedszkoleturza@gmail.com
przedszkolebiskupioz@gmail.com

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

KLIKNIJ

 

 

 

 

 

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU

CZAS NA PRZEDSZKOLE - zwiększenie liczby miejsc oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli

w gminie Rzepiennik Strzyżewski

 

            Prowadzona jest rekrutacja do Projektu, którego celem jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego, wzrost jakości oferty edukacyjnej oraz rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, realizację dodatkowych form nauczania dla 70 dzieci oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w Oddziale Wychowania Przedszkolnego w Turzy i Rzepienniku Biskupim, w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021r.

            Rekrutacja jest procesem składającym się z naboru potencjalnych uczestników, selekcji i wyboru ostatecznej grupy docelowej, zgodnie z ustaleniami projektu.  Prowadzona jest zgodnie z Ustawą prawo oświatowe i Uchwałą Rady Gminy XXX/211/2017 z 31.03.2017 r. Grupę docelową stanowią dzieci i nauczyciele Oddziału Wychowania Przedszkolnego w Rzepienniku Biskupim i Turzy. W projekcie może wziąć udział dziecko w wieku przedszkolnym 2,5- 6 lat. Ponadto, rekrutacja uwzględnia kryteria punktowane z racji ograniczonej liczby miejsc w projekcie, a w tym, zgodnie prawem oświatowym:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

-objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W wypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez kilku kandydatów zastosowane zostaną kryteria uzupełniające.

            W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy zainteresowane osoby o kontakt”

 

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski 400

33-163 Rzepiennik Strzyżewski

telefon kontaktowy:

14 653 00 24

14 653 10 88

adres e-mail:

przedszkoleturza@gmail.com

przedszkolebiskupioz@gmail.com

 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.